telefoon 085-0499453

Dit zijn de algemene voorwaarden van Van A naar Bespaar BV. Het adres van Van A naar Bespaar BV is Het Wilgert 55, 7214 AT Epse, met het KvK-nummer 69321760.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 085-0499453 of per post: Van A naar Bespaar BV, Het Wilgert 55, 7214 AT Epse.

Van A naar Bespaar BV heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.

Artikel 1 - Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Van A naar Bespaar BV en u (opdrachtgever). Van A naar Bespaar BV zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op www.vananaarbespaar.nl.

Artikel 2 – Aanbod derde partijen

 1. Producten die op de website van Van A naar Bespaar BV getoond worden, worden aangeboden door een derde partij. De aankoop van deze producten wordt door deze derde partij afgehandeld. Wanneer u besluit over te gaan tot een online aankoop, bestelt u direct bij de betreffende derde partij. Daar zijn de algemene voorwaarden van de betreffende derde partij van toepassing.
 2. De getoonde prijzen op de website van Van A naar Bespaar BV, voor de door derden aangeboden producten, zijn indicaties. Van A naar Bespaar BV houdt deze prijzen zo goed mogelijk bij, maar is niet aansprakelijk voor het tonen van een andere prijs dan de aanbieder van de producten.
 3. Van A naar Bespaar BV is tevens niet aansprakelijk voor onjuistheden op de website van Van A naar Bespaar BV, zoals designs, foto’s en andere informatie over een product van een derden.

Artikel 3 - Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer opdrachtgever de opdrachtbevestiging ondertekent. De opdrachtgever verklaart hiermee Van A naar Bespaar BV opdracht te geven voor het maken van een bespaarrapport en de hieraan verbonden kosten zoals vermeld op de opdrachtbevestiging. De opdrachtgever geeft aan akkoord te zijn met digitale verzending van polisgegevens en in te stemmen met de algemene voorwaarden, het privacystatement en de dienstenwijzer zoals opgesteld door Van A naar Bespaar BV.

Artikel 4 - Offertes en aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Van A naar Bespaar BV zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).
 2. Als opdrachtgever aan Van A naar Bespaar BV gegevens verstrekt, mag Van A naar Bespaar BV ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 5 - Prijs

 1. Van A naar Bespaar BV mag de prijs tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
 2. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Van A naar Bespaar BV.
 3. Prijzen voor de particuliere markt zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Prijzen voor de zakelijke markt zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 6 - Betaling en incassokosten

 1. Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.
 2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. De volledige vordering van Van A naar Bespaar BV op opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
  1. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
  2. Opdrachtgever failliet is of in surseance van betaling;
  3. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
  4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 4. Als opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Van A naar Bespaar BV. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
  1. 15% over de eerste €2500;
  2. 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;
  3. 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
  4. 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
  5. 0,5% over het overige deel.

Artikel 7 - Uitvoering opdracht

 1. Van A naar Bespaar BV vergelijkt aanbieders en leveranciers met elkaar op gebied van vaste lasten waaronder: energie, verzekeringen, tv, internet, vaste- en mobiele telefonie). Van A naar Bespaar BV werkt onafhankelijk en maakt gebruik van haar netwerk, vergelijkingssites en directe websites.
 2. Van A naar Bespaar BV zoekt alternatieven op basis van huidige contracten, polissen en overeenkomsten van de opdrachtgever.
 3. Van A naar Bespaar BV maakt een bespaarrapport met (indien mogelijk) twee bespaaralternatieven.
 4. Van A naar Bespaar BV maakt een bespaarrapport en de opdrachtgever bepaalt of hij ingaat op de geboden bespaarmogelijkheden. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor deze keuze en Van A naar Bespaar BV geeft geen enkele resultaatsgarantie ten aanzien van geboden bespaarmogelijkheden. Van A naar Bespaar BV geeft alleen particulier verzekeringsadvies.
 5. Van A naar Bespaar BV brengt kosten in rekening voor het opmaken van een bespaarrapport. Deze kosten zijn gerelateerd aan de aangetoonde jaarbesparing in het bespaarrapport, zoals aangegeven op de opdrachtbevestiging. De aangetoonde jaarbesparing is het verschil tussen de huidige vasten lasten en het aangetoonde goedkoopste alternatief. Hierbij houdt Van A naar Bespaar BV zoveel mogelijk rekening met de huidige condities van producten en diensten van opdrachtgever.
 6. Van A naar Bespaar BV sluit, indien gewenst, producten van uw keuze voor u af bij aanbieders. Dit gebeurt alleen indien opdrachtgever hier toestemming voor geeft.
 7. Van A naar Bespaar BV zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 8. Aan Van A naar Bespaar BV verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Van A naar Bespaar BV, niet tot resultaatverplichtingen.
 9. Van A naar Bespaar BV mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.
 10. Als Van A naar Bespaar BV de opdracht in fasen uitvoert, kan hij de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of de openstaande betalingen zijn voldaan.
 11. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie aan Van A naar Bespaar BV verstrekt, die noodzakelijk zijn om de opdracht uit te voeren.
 12. Als opdrachtgever de noodzakelijke informatie niet tijdig verstrekt, mag Van A naar Bespaar BV de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren.
 13. Van A naar Bespaar BV is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Van A naar Bespaar BV is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 14. Het kan zijn dat opdrachtgever te maken krijgt met acceptatienormen en/of éénmalige kosten om de jaarbesparing te realiseren

Artikel 8 – Inschakeling derden

Het is Van A naar Bespaar BV toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Van A naar Bespaar BV zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met de opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

Van A naar Bespaar BV is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Artikel 9 - Wijziging opdracht

 1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 2. Van A naar Bespaar BV kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Van A naar Bespaar BV zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 3. Van A naar Bespaar BV mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 10 - Opschorting, ontbinding

 1. Van A naar Bespaar BV mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 3. Van A naar Bespaar BV mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Van A naar Bespaar BV dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 11 - Tussentijdse opzegging

 1. Als Van A naar Bespaar BV de opdracht tussentijds opzegt, zal Van A naar Bespaar BV zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Van A naar Bespaar BV extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van opdrachtgever.
 2. Van A naar Bespaar BV mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
  1. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
  2. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
  3. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
  5. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 12 - Overmacht

 1. Van A naar Bespaar BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Van A naar Bespaar BV redelijkerwijze niet mogelijk is door buiten toedoen van Van A naar Bespaar BV ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
 2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Van A naar Bespaar BV geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Van A naar Bespaar BV kan worden gevergd.
 3. Van A naar Bespaar BV hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht. Van overmacht is in ieder geval sprake ingeval aanbieders die door Van A naar Bespaar BV worden vermeld in een bespaarrapport tussentijds prijswijzigingen doorvoeren.
 4. Van A naar Bespaar BV kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 3 maanden dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
 5. Als Van A naar Bespaar BV zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Van A naar Bespaar BV het nagekomen deel factureren.

Artikel 13 - Garanties

 1. Van A naar Bespaar BV garandeert dat de dienst voor de opdracht die Van A naar Bespaar BV levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden.
 2. Dit geldt niet als een gebrek ontstaat aan het geleverde doordat opdrachtgever het onjuist gebruikt of als het gebrek ontstaat door omstandigheden waar Van A naar Bespaar BV geen invloed op kan uitoefenen.
 3. Van A naar Bespaar BV geeft geen garanties met betrekking tot producten van derden die op de website van Van A naar Bespaar BV staan.

Artikel 14 - Klachten

 1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand na constatering (of -bij niet zichtbare gebreken- nadat hij de gebreken had kunnen constateren) melden.
 2. Als opdrachtgever op tijd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 3. Als opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Van A naar Bespaar BV de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
 5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Van A naar Bespaar BV die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

 1. Van A naar Bespaar BV is alleen aansprakelijk voor directe schade van opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Van A naar Bespaar BV. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals winstderving, omzetverlies of gemiste voordelen is uitgesloten.
 2. Van A naar Bespaar BV is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Verzekeringen welke op naam van Van A naar Bespaar BV worden afgesloten bevatten de clausule "controle polis". De verzekeringsnemer is gehouden de op het polisblad vermelde gegevens direct na ontvangst van het polisblad nauwkeurig te controleren. Afwijkingen danwel onjuistheden dienen zo speodig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het polisblad schriftelijk aan Van A naar Bespaar BV te worden gemeld. Na afloop van deze termijn van 14 dagen wordt als vaststaand aangenomen dat door de verzekeringsnemer verstrekte gegevens juist zijn overgenomen en dat de gegevens op het polisblad en andere bij de verzekeringen horende documenten correct zijn. Deze clausule staat ook vermeld op uw polisdocumenten.
 4. Verzekeringen welke op naam staan van Van A naar Bespaar BV bevatten de clausule "mededelingsplicht". De verzekeringsnemer is op basis van artikel 7:928 Burgelijk Wetboek verplicht voor het sluiten van de verzekering alle feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat die van belang (kunnen) zijn voor de acceptatiebeslissing van de verzekeraar. Deze clausule staat ruimer toegelicht op uw polisdocumenten.
 5. De aansprakelijkheid van Van A naar Bespaar BV is steeds beperkt tot de factuurwaarde, met een maximum van € 500,00.
 6. De aansprakelijkheid van Van A naar Bespaar BV is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de directie van Van A naar Bespaar BV.
 8. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 9. Van A naar Bespaar BV is nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat door de opdrachtgever aan Van A naar Bespaar BV verzonden (e-mail)berichten Van A naar Bespaar BV niet hebben bereikt.
 10. Van A naar Bespaar BV is niet aansprakelijk voor enige schade die u als gevolg van een bestelling of het gebruik van een product mocht lijden. Uw recht op schadevergoeding zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelde en betaalde producten.
 11. Van A naar Bespaar BV is niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van aanbieders of leveranciers van zaken of diensten.

Artikel 16 - Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Van A naar Bespaar BV is één jaar.

Artikel 17 - Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Van A naar Bespaar BV voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Van A naar Bespaar BV toerekenbaar is.
 2. Als derden Van A naar Bespaar BV aanspreken, zal opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Als opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Van A naar Bespaar BV zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Van A naar Bespaar BV, komen geheel voor rekening en risico van opdrachtgever.
 4. U gaat ermee akkoord Van A naar Bespaar BV (en haar medewerkers en vertegenwoordigers) schadeloos te stellen en te vrijwaren van enige schade (met inbegrip van gerechtelijke kosten) die mocht voortvloeien uit het gebruik van de producten van derden.

Artikel 18 - Intellectuele eigendom

 1. Van A naar Bespaar BV behoudt alle rechten op door hem gemaakte rapporten, plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Van A naar Bespaar BV verstrekt zijn.

Artikel 19 - Geheimhouding

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Van A naar Bespaar BV alle informatie van opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
 2. Van A naar Bespaar BV zal de informatie die door opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Van A naar Bespaar BV optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, tips of andere al of niet schriftelijke uitingen van Van A naar Bespaar BV niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.
 4. Het privacy statement van Van A naar Bespaar BV is van toepassing op de overeenkomst.

Artikel 20 - Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 21 - Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 22 - Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 23 - Geschillen

Als opdrachtgever niet tevreden is over de dienstverlening van Van A naar Bespaar BV, is het mogelijk om telefonisch of schriftelijk contact op te nemen met de directie. Opdrachtgever ontvangt dan snel een reactie.

Daarnaast is Van A naar Bespaar BV aangesloten bij klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) waar consumenten hun klachten over financiële dienstverlening kunnen voorleggen. Het adres van het instituut is : Kifid, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 070-333 89 99, website www.kifid.nl.

Klachten en/of geschillen kunnen ook worden voorgelegd aan de rechter. In dat geval is de rechtbank Gelderland bevoegd.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Menu